Médiakutató

Lábjegyzetek

Polyák Gábor: Konvergens piac, konvergens hatóság?

1 A „normaalkotó hatóság” koncepciójának hazai megvalósítására az alkotmány nem ad lehetőséget. Az alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint a jogokat és a kötelezettségeket érintő rendelkezések ki nem hirdetett, jogszabályi szint alatti normába nem foglalhatók, és a magyar jogrendszer nem ismer olyan jogszabályi szintet, amelynek kibocsátására valamely hatóság jogosult lenne. Minden olyan megoldás – törvényi felhatalmazás vagy hatósági gyakorlat –, amely alapján a jogalanyok jogainak és kötelezettségeinek szabályozása nem jogszabályi szintű normában, illetve a címzettek felé normaként érvényesülő aktusban, informális jogértelmezésben történik, a jogállamisággal ellentétes, ezért alkotmánysértő [2/2005. (II. 10.) AB hat.; 12/2005. (VI. 6.) AB hat.].
2 Communications Act 2003 6. § (3)
3 Keretirányelv (5) preambulum-bekezdés.
4 Keretirányelv (5) preambulum-bekezdés.
5 Az integrált szabályozó hatóság legrégebbi megvalósítása a Federal Communications Commission (FCC), az Egyesült Államok média- és távközlési hatósága. Az FCC a közigazgatási rendszerbe nem betagozódó, független szerv (independent agency). A hagyományos közigazgatási-hatósági feladat- és hatáskörök mellett az FCC szabályalkotó és kvázi-bíráskodó funkciókat is ellát, hatásköre a vezetékes vagy vezeték nélküli jelátvitel szabályozására, a távközlési szolgáltatók berendezéseinek és a szolgáltatások árának szabályozására, a rádiófrekvenciákkal kapcsolatos szabályozási és igazgatási feladatokra, valamint a kábel ágazat szabályozására terjed ki.
6 Az osztrák szabályozás további sajátossága, hogy a médiát érintő hírközlési hatásköröket – az eszközhasználattól a piacelemzésen, a frekvenciahasználati jogosultság átruházásának engedélyezésén, a piacfelügyeleten át a vitarendezésig – nem a hírközlési, hanem a médiaszabályozó hatóság (KommAustria) gyakorolja. Ez a hatásköri szabályozás azokra az esetekre vonatkozik, amikor az eljárást kezdeményező indítvány kommunikációs hálózatnak, ahhoz tartozó berendezésnek vagy hírközlési szolgáltatásnak műsorszolgáltatás vagy kiegészítő szolgáltatás terjesztésére történő igénybevételére vonatkozik, illetve akkor, ha a szabályozói intézkedés műsorszolgáltatás vagy kiegészítő szolgáltatás terjesztését érintő piacra vonatkozik. Ugyancsak a médiahatóság gyakorolja a médiát érintő frekvenciagazdálkodási hatásköröket.
7 Az angol távközlés- és médiafelügyelet korábban igen tagolt volt. A távközléssel kapcsolatos felügyeleti-hatósági feladatokat az Office of Telecommunications (Oftel) látta el. A kereskedelmi televíziók felügyelete az Independent Television Commssion (ITC), a kereskedelmi rádiók felügyelete pedig a Radio Authority feladata volt. A tartalomszabályozásban fontos szerepe volt a Broadcasting Standards Commissionnek. A frekvenciagazdálkodást a Radiocommuncations Agency végezte.