Médiakutató

Lábjegyzetek

Takács Róbert: A sajtóirányítás szervezete a Kádár-korszakban

77 A Magyar Szocialista Munkáspárt XI. kongresszusának jegyzőkönyve. Budapest: Kossuth Kiadó, 1975, 482–483.
78 Így például az újságírással kapcsolatos nyomdai, műszaki-fejlesztési feladatok rendszerint a Politikai Bizottság előtt landoltak, mert azokat össze kellett egyeztetni a gazdasági területek irányításával is. Az egyes országos pártlapok, a rádió és a televízió átfogóbb értékeléseit szintén megtárgyalta a Politikai Bizottság, ám egy-egy részfeladat végrehajtásával már az APB foglalkozott.
79 Javaslat Agitációs és Propaganda Bizottság felállítására, 1948. MOL MK–S 276. f. 54. cs. 15. ő. e.
80 Jegyzőkönyv az Ideiglenes Központi Bizottság 1956. november 11-ei üléséről. MOL MK–S 288. f. 4. cs. 1. ő. e.
81 Az Agitációs és Propaganda Bizottság 1971. I. félévére jóváhagyott munkatervében a következő előterjesztők szerepeltek: tizenkétszer az Agitációs és Propaganda Osztály; tizenegyszer a Művelődésügyi Minisztérium; hétszer a Tudományos, Kulturális és Közoktatási Osztály; háromszor a Tájékoztatási Hivatal; egyszer a Társadalomtudományi Koordinációs Bizottság, a Társadalomtudományi Intézet, a KISZ KB és Kulturális Kapcsolatok Intézete.?A KB Agit. Prop. Bizottságának 1971. évi I. félévi munkaterve, 1971. MOL MK–S 288. f. 7/371. ő. e.A KB Agit. Prop. Bizottságának 1971. évi I. félévi munkaterve, 1971. MOL MK–S 288. f. 7/371. ő. e.
82 A KB Iroda 1961. május 15-ei feljegyzése a következőket állapította meg az APB-vel kapcsolatban: „Tisztázni kellene a KB mellett működő bizottságok hatáskörével kapcsolatban néhány kérdést. Például: hozhatnak-e határozatokat, amelyek párt- vagy állami szervekre vonatkoznak, ha igen, milyen kérdésekben. Meghatározott keretek között komoly mértékben tehermentesíteni tudják a vezető pártszerveket” – idézi: http://www.arcanum.hu/mol/ (utolsó letöltés: 2009. február 1.).
83 Az Agitációs és Propaganda Bizottság összetételére vonatkozó adatokat a Magyar Országos Levéltár segédletének gyűjtése foglalja össze. Az MSZMP központi vezető szervei üléseinek napirendi jegyzékei, I–IV. Összeállította: Németh Jánosné. Budapest, 1995–2001. Forrás: http://www.arcanum.hu/mol/ (utolsó letöltés: 2009. február 1.).
84 Nemes Dezső akkor a Párttörténeti Intézet főigazgatója, míg Aczél György művelődési miniszterhelyettes volt.
85 Az MSZMP Politikai Bizottságának határozata a sajtó helyzetéről, feladatairól, 1958. In: A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1956–1962. Budapest: Kossuth Kiadó, 1964, 163–170.
86 A Sajtóbizottság tagjai: Nemes Dezső (a Népszabadság szerkesztőbizottságának vezetője), Szamosi Károly (a Népszabadság szerkesztőbizottságának tagja), Gács László (a Magyar Rádió és Televízió elnöke), Barcs Sándor (az MTI igazgatója), Mihályfi Ernő (a Magyar Nemzet főszerkesztője); Várkonyi István (a Népszava szerkesztőbizottságának vezetője), Gyáros László (a Tájékoztatási Hivatal elnöke), Siklósi Norbert (a MÚOSZ kormánybiztosa), Bálint Lajos (a Szabolcs megyei lap felelős szerkesztője). Jegyzőkönyv a Titkárság 1958. március 14-ei üléséről. MOL MK – S 288. f. 7. cs. 24. ő. e.
87 Javaslat a Sajtóbizottság 1962 évi I. félévi munkatervére. MOL XIX-A-24b 16 doboz.
88 A Tájékoztatási Hivatal jelentése a Sajtóbizottság 1960. november 23-ai ülésén elfogadott irányelvek végrehajtásának tapasztalatairól, 1962. MOL XIX-A-24b 16 doboz.
89 Az utóbbit a Magyar Rádió vezetésében történt változás indokolta: Gács László helyét Tömpe István vette át. Javaslat a Sajtóbizottság 1962 évi I. félévi munkatervére. MOL XIX-A-24b 16 doboz; Szirmai István bejelentése az Agit. Prop. Bizottságban és a Sajtó Bizottságban történt személyi változásokról, 1962. MOL MK–S 288. f. 5. cs. 258. ő. e.
90 Az 1960-as évek közepén az alábbi osztályok léteztek a Központi Bizottságban: Adminisztratív Osztály, Agitációs és Propaganda Osztály, Államgazdasági Osztály, Építési és Közlekedési Osztály, Ipari Osztály, Kulturális Osztály, Külügyi Osztály, Mezőgazdasági Osztály, Párt- és Tömegszervezetek Osztálya, Pártgazdálkodási és Ügykezelései Osztály, Tudományos és Kulturális Osztály. Ezen felül volt apparátusa a Központi Revíziós Bizottságnak, a Központi Ellenőrző Bizottságnak, a Központi Bizottság Irodájának is. Külön kezelték a Társadalmi Szemle és a Pártélet szerkesztőségét, a Politikai Főiskolát. Az 1980-as évek elején így festett a Központi Bizottság szervezetrendszere: Agitációs és Propaganda Osztály, Közigazgatási és Adminisztratív Osztály, Gazdaságpolitikai Osztály, Külügyi Osztály, Párt- és Tömegszervezetek Osztálya, Pártgazdálkodási és Ügykezelései Osztály, Tudományos, Kulturális és Közoktatási Osztály. A KB osztályainak státuszhelyzete, 1965. MOL MK–S 288. f. 7 cs. 226. ő. e.; A KB osztályainak és intézményeinek feladatköre, munkamódszere, felépítése, 1981. MOL MK–S 288. f. 5. cs. 820. ő. e.
91 MOL MK–S 276. f. 55. cs. 53. ő. e.; Az Agitációs és Propaganda Pártkollégium javaslata a Sajtó Osztály beolvasztására az Agitációs Osztályba, valamint a Sajtó Bizottság megerősítésére és átszervezésére, 1949. MOL MK–S, 276. f. 54. cs. 35. ő. e.
92 Javaslat az Agitációs és Propaganda Osztály megszervezésére, 1950. MOL MK–S 276. f. 54. cs. 94. ő. e.
93 A KV APO javaslata a sajtó és a rádió pártirányításának és ellenőrzésének megjavítására, 1955. MOL MK–S 276. f. 53. cs. 238. ő. e.
94 Ez alatt a KB apparátusa „mindössze” tíz százalékkal bővült.
95 Előterjesztés az Agit. Prop. Osztályon belül sajtócsoport létrehozására, 1957. MOL MK–S 288. f. 7. cs. 3. ő. e.).
96 Javaslat a KB Agit. Prop. Osztálya feladatkörének és státuszhelyzetének meghatározására, 1957. MOL MK–S 288. f. 7. cs. 13. ő. e.).
97 Röpszavazás a párttörténeti elméleti munkaközösség és az Agit. Prop. Osztályon létrehozandó elméleti csoport tagjairól, 1957. MOL MK–S 288. f. 8. cs. 82. ő. e.; Jegyzőkönyv a Titkárság 1964. szeptember 10-ei üléséről. (Biszku Béla és Orbán László felszólalása) MOL MK–S 288. f. 7. cs. 215. ő. e.
98 7. A KB Agit. Prop. Osztályának feladatköre, felépítése és munkamódszere, 1969. MOL MK–S 288. f. 7. cs. 323. ő. e.
99 A KB Agit. Prop. Osztályának feladatköre, felépítése, munkamódszere, 1972. MOL MK–S 288. f. 7. cs. 394. ő. e.
100 A hat alosztály mellett osztályvezetői beosztást kapott a Dokumentációs Központ és Szakkönyvtár vezetője és a Propagandista című folyóirat főszerkesztője is.?A KB Agitációs és Propaganda Osztályának feladatköre, munkamódszere és szervezeti felépítése, 1981. MOL MK–S 288. f. 7. cs. 629. ő. e.A KB Agitációs és Propaganda Osztályának feladatköre, munkamódszere és szervezeti felépítése, 1981. MOL MK–S 288. f. 7. cs. 629. ő. e.
101 Jegyzőkönyv a Titkárság 1957. szeptember 7-ei üléséről. MOL MK–S 288. f. 7. cs. 13. ő. e.
102 A KB Agit. Prop. Osztályának feladata és szervezete. 1964. MOL MK–S 288. f. 7. cs. 215. ő. e.
103 A KB szervezeti felépítése, osztályainak feladatai, 1967. MOL MK–S 288. f. 5. cs. 414. ő. e.
104 A KB Agit. Prop. Osztályának feladatköre, felépítése, munkamódszere, 1972. MOL MK–S 288. f. 7. cs. 394. ő. e.; A KB Agitációs és Propaganda Osztályának feladatköre, felépítése és munkamódszere, 1975. MOL MK–S 288. f. 7. cs. 489. ő. e.
105 A KB Agitációs és Propaganda Osztályának feladatköre, felépítése és munkamódszere, 1975. MOL MK–S 288. f. 7. cs. 489. ő. e. Megismétli és a fenti módon konkretizálja a központi sajtó fogalmát: A KB Agitációs és Propaganda Osztályának feladatköre, munkamódszere és szervezeti felépítése, 1981. MOL MK–S 288. f. 7. cs. 629. ő. e.
106 Az Agitációs és Propaganda Osztály feljegyzése a sajtóirányítás, különösen a sajtómunka folyamatos értékelésének továbbfejlesztéséről, 1982. május 7. MOL XIX-A-24b 145. doboz.
107 A KB Gazdaságpolitikai Osztályának feladatköre és szervezete, káderhatáskörének (vétójogának) rendezése, 1969. MOL MK–S 288. f. 7. cs. 322. ő. e.
108 A KB Kulturális Osztályának feladata és szervezete, 1964. MOL MK–S 288. f. 7/215. ő. e.
109 A KB Tudományos, Közoktatási és Kulturális Osztályának feladata, szervezeti felépítése és munkamódszere, 1969. MOL MK–S 288. f. 7. cs. 323. ő. e.
110 A KB Tudományos, Közoktatási és Kulturális Osztályának feladatköre, munkamódszere és szervezeti felépítése, 1981. MOL MK–S 288. f. 7. cs. 629. ő. e.
111 A nem publikált jogszabály a Tájékoztatási Hivatal iratanyagában: MOL XIX-A-24b 54. doboz.
112 A Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának megszüntetése, 1955. MOL MK–S 276. f. 53. cs. 227. ő. e.
113 25/1956 (XII. 19.) számú Korm. határozat a Kormány Tájékoztatási Hivatalának megszervezéséről. In: Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye, 1956. A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány Titkársága, Budapest, 1957. 195.
114 A Népszabadságot Csatár György, az MTI-t Korolovszky Lajos, a Magyar Rádiót Benke Valéria, a megyei lapokat Lónyai Sándor, a Kisalföld főszerkesztője képviselte. A Tájékoztatási Hivatal 1957. január 11-ei jelentése a sajtómunkáról. MOL XIX-A-24b 8. doboz; Szirmai István levele Lónyai Sándor részére, 1957. február 21. MOL XIX-A-24b 1. doboz.
115 Siklósi Norbert levele Nezvál Ferenc részére, 1957. február. MOL XIX-A-24b 1. doboz; Szirmai István levele Gáspár Sándor (Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége) részére, 1957. július 17. MOL XIX-A-24b 1. doboz.
116 MOL MK–S 288. f. 5. cs. 62. ő. e.
117 A PB úgy rendelkezett, hogy a hivatal vezetője ne elnöki címet viseljen, hanem miniszterhelyettesi rangú vezetőként dolgozzon.
118 Javaslat a Tájékoztatási Hivatal jellegének és feladatkörének módosítására, 1959. MOL MK–S 288. f. 5. cs. 162. ő. e.; az állami szabályozás: A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 1012/1960. sz. Korm. határozata a Kormány Tájékoztatási Hivataláról. XIX-A-24b 23. doboz.
119 A hivatalvezető elutasítottságát mutatja, hogy a MÚOSZ 1965. évi kongresszusán Naményi Gézát – a jelölés ellenére – nem szavazták be a MÚOSZ Választmányába. Feljegyzés a Tájékoztatási Hivatal jelenlegi feladatairól, jog- és hatásköréről, valamint az ezek módosítására irányuló elképzelésekről, 1965. MOL XIX-A-24b 30. doboz.
120 Jegyzőkönyv a Politikai Bizottság 1969. március 24-ei üléséről. MOL MK – S 288. f. 5. cs. 486. ő. e., illetve 1039/1969 (X. 28.) Korm. számú határozat a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala feladatkörének szabályozásáról. In: Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye, 1969. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1970. 334.
121 Gál Tivadar levele Várkonyi Péter részére, 1970. MOL XIX-A-24b 47. doboz.
122 A Tájékoztatási Hivatal szervezeti és működési szabályzata, 1970. MOL XIX-A-24b 47. doboz.
123 A szabályzat tételesen a következő feladatokat sorolta fel: (1) megszervezi állami szervek tevékenységének propagandáját, elkészíti az kormány és az Elnöki Tanács üléseiről a hivatalos kommünikéket, és megrendezi az ezekkel kapcsolatos rendszeres sajtóértekezleteket, koordinálja az egyéb, koordinálja az országos jelentőségű sajtótájékoztatókat; (2) informálja az állami élet lényeges kérdéseiről a szerkesztőségeket, illetve tájékoztatja a vezetőket a rendkívüli eseményekről, a sajtóban megjelenő fő kérdésekről; (3) részt vesz a tájékoztatási jogszabályok előkészítésében, illetve véleményezi más szervek tervezeteinek tájékoztatási vonatkozásait; (4) segíti a hivatal elnökét kormányszóvivői feladatai ellátásában; (5) segíti az állami tájékoztatási szervek (MTI, MRT, Magyar Hírlap) és a MÚOSZ tájékoztató tevékenységét; (6) követi a szerkesztőségek állami szervek tevékenységével kapcsolatos munkáját; (7) koordinálja a sajtó nemzetközi kapcsolatait, összehangolja a külföldre irányuló propagandát; (8) biztosítja a jelentősebb eseményeken a sajtómunkát; (9) egyes tartalmi kérdések elemzésére, vizsgálatára bizottságokat hoz létre vagy foglalkoztat.
124 Az 1969–1970 táján ilyen magasan meghatározott státus nem csak Kádár Jánosné érdekérvényesítő képességét jelezte, bár annak is komoly szerepe lehetett. Ez a főosztály kicsit külön hivatal volt a hivatalon belül, a féléves tervek összeállításából, a beszámolókból – félig-meddig a munka állandó jellege miatt is – rendre hiányzott. Az 1968-as csehszlovákiai beavatkozás után különösen sok beavatkozni való akadt nemcsak a nyugati, hanem a szocialista (főleg csehszlovák és jugoszláv) sajtóval kapcsolatban is.
125 Javaslat a Tájékoztatási Hivatal személyzeti feladat- és hatáskörének szabályozására, 1971. MOL XIX-A-24b 57. doboz.
126 Tájékoztató jelentés az APB számára a Tájékoztatási Hivatalról hozott PB-határozat végrehajtásáról, 1972. MOL XIX-A-24b 60. doboz.?Természetesen a hivatalon belüli kontrollt szolgáló féléves beszámolók jóval kritikusabban vetik fel a (fő)osztályok problémáit, elmaradásait, mint ez a felsőbb pártszervnek készített anyag.Természetesen a hivatalon belüli kontrollt szolgáló féléves beszámolók jóval kritikusabban vetik fel a (fő)osztályok problémáit, elmaradásait, mint ez a felsőbb pártszervnek készített anyag.
127 A Tájékoztatási Hivatal 1974. második félévi munkaterve 1975 tavaszáig. MOL XIX-A-24b 83. doboz.
128 MOL XIX-A-24b 138. doboz.
129 A Tájékoztatási Hivatalról előterjesztés a Minisztertanács részére – A sajtó, a rádió és a televízió irányításának továbbfejlesztéséből a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalára háruló feladatok, 1983. MOL XIX-A-24b 152. doboz.
130 A kormányszóvivői funkcióról, 1985. MOL XIX-A-24b 161. doboz.
131 Lásd Vilmon Gyula: Tapasztalataim három sajtóosztályon. Magyar Sajtó, 1962/2., 49–50.; Mészáros Ferenc: Dr. Anonymus. Magyar Sajtó, 1963/9., 272–273.; Várkonyi Margit: Ellenőrizni, de meddig? Magyar Sajtó, 1963/2., 52–53.; Tokár Péter: Még egyszer a minisztériumi sajtóosztályokról. Magyar Sajtó, 1963/2., 56–57.; Újlaki László: Magyar Sajtó őrjárata az eltűnt sajtóosztályok nyomában. Magyar Sajtó, 1964/2., 46-48.
132 Feljegyzés kormánytagok és főszerkesztők megbeszéléséről. XIX-A-24b 18 doboz.
133 Magyar Közlöny, 1963. június 30.
134 A Népszava Szerkesztőségi Pártszervezet jelentése a PB 1959-es, a sajtóról szóló határozatának végrehajtásáról. MOL MK–S 288. f. 22/1963. cs. 10. ő. e.
135 Jegyzőkönyv a Politikai Bizottság 1963. május 14-ei üléséről. MOL MK–S 288. f. 5. cs 298/1. ő. e.
136 Pintér István: Szerteágazó gondolatok az új határozatról. Magyar Sajtó, 1963/8. 231. o.
137 Az ipari minisztériumok és főhatóságok sajtóosztályainak és sajtócsoportjainak néhány problémája, 1963. MOL XIX-A-24b 20. doboz.
138 Benkei András levele Naményi Géza részére, 1964. MOL XIX-A-24b 21. doboz.
139 MOL XIX-A-24b 26. doboz.
140 A Tájékoztatási Hivatal előterjesztése a Koordinációs Értekezlet részére, 1974. MOL XIX-A-24b 84. doboz.
141 Az MSZMP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának határozata a tájékoztatás továbbfejlesztéséről. Vass Henrik, 549.
142 Előterjesztés a Minisztertanács részére a minisztériumok, országos főhatóságok tájékoztatási rendszerének, szervezetének továbbfejlesztéséről, 1978. MOL XIX-A-24b 122. doboz.
143 A többség figyeli a sajtóban megjelenő publikációkat; egy részük készít tájékoztatási tervet, ad a sajtónak témajavaslatokat, háttéranyagot. Jelentés az Minisztertanács részére a kormányzati és tömegtájékoztatási szervek együttműködésének tapasztalatairól, 1982. MOL XIX-A-24b 148. doboz.
144 A megrendelők és a bejáratott – személyi – csatornák mellett a nagykövetség rendezvényei kínáltak alkalmat arra, hogy a Magyarországról szóló kiadványokat eljuttassák az érdeklődőkhöz, és ahogy remélték, a véleményformálókhoz. Sajátos helyzetben a nagykövetség a hazai sajtó terjesztésére is vállalkozhatott. Erre példa a sajtóirányítás és a bukaresti magyar nagykövetség (illetve a kolozsvári főkonzulátus) 1979-ben indult „kalózakciója”, amely a Romániában erősen akadályozott terjesztésű magyar lapok alacsony példányszámban való szétosztását végezte. A bukaresti nagykövetség jelentése – Visszamaradó lappéldányok terjesztése Romániában, 1980. MOL XIX-A-24b 135. doboz; Bányász Rezső levele Simon Ferenc részére, 1980. MOL XIX-A-24b 136. doboz.
145 Néhány, a Tájékoztatási Hivatalban fennmaradt feljegyzés ebben a témában: Várkonyi Péter feljegyzése Fock Jenő részére, 1969. MOL XIX-A-24b 46. doboz; Bányász Rezső levele Várkonyi Péter részére a moszkvai nagykövetség jelentéséből, 1971. MOL XIX-A-24b 56. doboz.
146 A Művelődésügyi Minisztérium Igazgatási Főosztályának javaslata a Sajtóosztály feladat- és hatáskörére, 1965. MOL XIX-A-24b 26. doboz.
147 A Kulturális Minisztérium ágazati felelősségének érvényesítése a rádió és televízió kulturális tevékenységével kapcsolatban, 1978. MOL XIX-A-24b 115. doboz.
148 MOL XIX-A-24b 28. doboz.
149 A Tájékoztatási Hivatal, a Honvédelmi Minisztérium és a Belügyminisztérium közös körlevele, 1966. MOL XIX-A-24b 30. doboz.
150 Lakatos Ernő levele Reményi Gyula vezérőrnagy részére, 1973. MOL XIX-A-24b 73. doboz.
151 Feljegyzés a Honvédelmi Minisztériumnak a honvédelmi propaganda kérdéseiről, 1971. MOL XIX-A-24b 55. doboz.
152 Javaslat a Magyar Néphadsereg sajtókiadványaival kapcsolatban, 1959. MOL MK–S 288. f. 5. cs. 162. ő. e.
153 A szófiai nagykövetség jelentése: Párt- és kormányhatározat a bolgár kulturális élet átszervezésére, 1974. MOL XIX-A-24b 80. doboz
154 A Politikai Bizottság 1983. szeptember 13-ai ülésének jegyzőkönyve. MOL MK–S 288. f. 5/891. ő. e.; A Titkárság 1983. november 28-ai ülésének jegyzőkönyve. MOL MK–S 288. f. 5/891. ő. e.
155 Az új testületet az 1047/1974. Korm. sz. határozat állította fel. Az Állami Rádió- és Televízió Bizottság ügyrendjének tervezete. MOL XIX-A-24b 149. doboz.
156 A Magyar Rádió és a Magyar Televízió munkája; az Állami Tájékoztatási Tanács létrehozása, 1983. MOL MK–S 288. f. 5. cs. 895. ő. e.
157 A Tájékoztatási Hivatal előterjesztése (MOL XIX-A-24b 51. doboz) 300 olyan intézményre utal, amelynek valamilyen feladata volt a külföldre szóló propagandában. Ezek között a politikai sajtónak egy sajátos, külföldnek szóló szeglete is megtalálható. Van köztük a nem ellenséges magyar emigrációnak szóló folyóirat (Magyar Szemle), a nyugati közvéleménynek szerkesztett Magyarország életét bemutató lap (New Hungarian Quarterly), nyugatra szánt napilap, hetilap (Neueste Nachrichten/Daily News, Budapester Rundschau), külkereskedelmi, idegenforgalmi kiadvány (Trade, Exporter). Az intézmények közül a legfontosabbak: Külügyminisztérium, Művelődési Minisztérium, Kulturális Kapcsolatok Intézete, Magyar Kereskedelmi Kamara, HUNGEXPO, Országos Idegenforgalmi Tanács, Magyarok Világszövetsége, Magyar Rádió és Televízió, MTI, baráti társaságok.
158 A Tájékoztatási Koordinációs Bizottság ügyrendje, 1971. MOL XIX-A-24b 51. doboz.
159 Az Agitációs és Propaganda Osztály jelentése az Agitációs és Propaganda Bizottság részére a Tájékoztatási Koordinációs Bizottság munkájáról, 1979. MOL XIX-A-24b 125. doboz; Jelentés a külföldre irányuló tájékoztatás és propaganda helyzetéről, javaslat a feladatokra. Jegyzőkönyv az Agitációs és Propaganda Bizottság 1986. július 8-ai üléséről. MOL MK–S 288. f. 41. cs. 470. ő. e.
160 A Tájékoztatási Hivatal 1974. első félévi munkaterve. MOL XIX-A-24b 83. doboz.
161 Lásd Jelentés a tájékoztatás helyi eszközrendszeréről, irányításának tapasztalatairól az MSZMP Baranya Megyei Bizottságának gyakorlatában, 1988. június. MOL MK–S 288. f. 41. cs. 508. ő. e.
162 Az MSZMP Politikai Bizottságának határozata a sajtó helyzetéről, feladatairól, 1958. In: A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1956–1962. Budapest: Kossuth Kiadó, 1964, 163–170.
163 Barcs Sándor hosszas feljegyzésben részletezi, hogy Éliás Béla milyen frontokon indított támadást ellene, és milyen vezetésellenes hangulatot táplál az MTI-ben. Így a párttitkár hevesen ellenezte az intézmény gazdálkodását, a jövedelmi viszonyokat, személyi ügyekben (például a szakszervezeti vezető megválasztásában) igyekezett saját megbízható embereivel hátországot kiépíteni, és a vezérigazgatót egy-két szinttel lejjebb álló vezetők személyén keresztül vette célba. MOL XIX-A-24b 54. doboz.
164 Pethő Tibor-interjú. Készítette Murányi Gábor 1989-ben. 1956-os Intézet Oral History Archívuma, 189. sz., 730–737.
165 Az MSZMP Politikai Bizottságának határozata a sajtó helyzetéről, feladatairól, 1958. In: A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1956–1962. Budapest: Kossuth Kiadó, 1964, 163–170.
166 Vezető újságírók jellemzői, 1979. MOL XIX-A-24b 126. doboz.
167 Koczka Lászlóné, Makai György, Köves Andrásné, Somorjai József jelentése a személyzeti és kádermunkáról. 1967. szeptember 25. MOL MK–S 288. f. 22. cs 1967/11. ő. e.; Jegyzőkönyv az Agitációs és Propaganda Bizottság 1970. október 13-ai üléséről. MOL MK–S 288. f. 41. cs. 147. ő. e.
168 Ebben a főszerkesztői magatartásban közrejátszhatott, hogy Darvasi korábban tíz évig maga osztogatott ukázokat főszerkesztőknek és szerkesztőségi pártszervezeteknek mint a Pártközpont Sajtóalosztályának vezetője. Soltész István-interjú. Készítette Murányi Gábor 1991-ben. 1956-os Intézet Oral History Archívuma, 363. sz., 145–147.
169 Javaslatok a sajtóalosztály hatáskörének jobb ellátásához. MOL MK–S 288. f. 22/1964. cs. 22. ő. e.
170 Réti Ervin-interjú. Készítette Molnár János 2007-ben. 1956-os Intézet Oral History Archívuma, 851. sz., 87–88.
171 Előterjesztés az Minisztertanács részére az időszaki lapok engedélyezési szabályainak módosítására, 1975. MOL XIX-A-24b 94. doboz.
172 Lásd Naményi Géza ezzel kapcsolatos levélváltását 1965-ből. MOL XIX-A-24b 27. doboz; illetve Kovács Tibor, a Minisztertanács Tanácsszervek Osztálya vezetőjének Naményi Gézához intézett levelét, 1965. MOL XIX-A-24b 28. doboz.
173 Pethő Tibor-interjú. Készítette Murányi Gábor 1989-ben. 1956-os Intézet Oral History Archívuma, 189. sz., 582–583.
174 Javaslat az APB számára az újságíró utánpótlásról a Titkárság elé kerülő tervezethez, 1969. MOL XIX-A-24b 43. doboz.
175 Az újságíró-utánpótlás néhány problémája, 1969. 288. f. 7. cs. 330. ő. e.
176 A Tájékoztatási Hivatal elnökének 2/1974. sz. utasítása az Újságíró Felvételi Bizottság és az Újságíró Szakvizsga Bizottság működési szabályzatáról. MOL XIX-A-24b 75. doboz.
177 A mélyponttól a kibontakozás illúziójáig (1958–1969), forrás: http://muosz.hu/tortenet.php?page=datum&sub=datum17 (utolsó letöltés: 2009. február 6.).
178 Feljegyzés a Beszámoló a MÚOSZ szakosztályi munkájáról című anyaghoz, 1960. MOL XIX-A-24b 10. doboz; Siklósi Norbert: Szövetségünk munkájáról. Magyar Sajtó, 1968/10–11., 289–293.
179 Jelentés a MÚOSZ 1963. évi tevékenységéről, 1964. MOL MK–S 288. f. 22/1964. cs. 22. ő. e.
180 Réti Ervin-interjú. Készítette Molnár János 2007-ben. 1956-os Intézet Oral History Archívuma, 851. sz., 140–141.
181 MOL MK–S 288. f. 22/1966. cs. 9. ő. e., illetve MOL MK–S 288. f. 22/1967. cs. 15. ő. e.
182 Jelentés a lap- és folyóiratkiadás egyszerűsítésére hozott PB-határozat végrehajtásáról, 1966. MOL XIX-A-24b 30. doboz.
183 Jelentés az Agitációs és Propaganda Bizottság részére a lapkiadás helyzetéről, 1969. MOL XIX-A-24b 43. doboz.
184 Uo.
185 Jelentés Lengyelország lapkiadó szervezetének tanulmányozásáról. MOL XIX-A-24b 112. doboz.
186 Jelentés a lap- és folyóiratkiadás egyszerűsítésére hozott PB-határozat végrehajtásáról, 1966. MOL XIX-A-24b 30. doboz.
187 Az Agitációs és Propaganda Osztály 1969. március 6-ai jelentése az APB részére a lapkiadás helyzetéről. MOL MK–S 288. f. 43. cs. 118. ő. e.
188 Lásd A Központi Sajtószolgálat jelentése a KB novemberi határozatának feldolgozásáról. MOL MK–S 288. f. 22/1973. cs. 23. ő. e.
189 Az MSZMP KB APO körkérdése a Központi Sajtószolgálat munkájáról. MOL MK–S 288. f. 22/1966. cs. 9. ő. e.
190 A Javaslatról lásd még „Valahol rosszul van begombolva az egész magyar sajtó. Egy rendszerváltó dokumentumról – húsz év után” című, Gálik Mihállyal, Halmai Gáborral és Hirschler Richárddal készült pódiumbeszélgetésünket lapunk 2008. téli számában – a szerk.