Médiakutató

Lábjegyzetek

Andreides Gábor: A Magyar Távirati Iroda története a második világháború alatt

1 MTI és a vállalatok vezetői értekezlete, Kozma Miklós beszéde 1940. március 16-án. Magyar Országos Levéltár (továbbiakban: MOL) Kozma-iratok K 429 Adatgyűjtemény 1940. II. 12. csomó.
2 Kiss Ferenc és társai /FM-ügy/. Dr. Gurka Márton kihallgatási jegyzőkönyve 1946. március 19. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (továbbiakban: ÁBTL) V-86000/13.
3 Magyar Távirati Iroda kőnyomatás hírtudósítói, 1944. március 19–22. MOL K 428.
4 Magyar Távirati Iroda 1944. március 22. 20 óra 15 perc 25. kiadás. MOL K 428.
5 A Magyar Telefonhírmondó és Rádió Részvénytársaság igazgatósági jegyzőkönyvei I–II. 1936–1944. Jegyzőkönyv a Magyar Telefonhírmondó és Rádió Rt. 1944. április 20-án tartott igazgatósági üléséről; Náray Antal levele a Magyar Telefonhírmondó és Rádió Rt. Igazgatóságához. Magyar Rádió Zrt. Irattár 69. doboz.
6 Kolosváry-Borcsa Mihály önéletrajza, mely felvétetett folytatólagosan 1945. október 15-én ½ 6-kor. ÁBTL 3. 1. 9. V-99145.
7 MTI Turnuskönyv 1939–1944. március. MTI Irattár 20.
8 1944. augusztus 26-ai bejegyzés az MTI Turnuskönyvébe. Uo.
9 Dr. Hlatky Endre levelének másolata dr. Frigyesy Jánoshoz, Budapest 1944. október 2. Budapest Főváros Levéltára (a továbbiakban: BFL) XVII. 789. Budapesti 399/a. sz. Igazoló Bizottság iratai 1945–1946, 2. doboz dr. Havel Béla igazolóbizottsági iratai.
10 Dr. Havel Béla feljegyzése az 1945. augusztus 2.-án az 1944. október 15-i eseményekkel kapcsolatban. Uo.
11 Uo.
12 Zimmer Ferenc, az MTI nyugalmazott főszerkesztőjének vallomása dr. Havel Béla igazoló fellebbezési ügyében. Budapest 1948. május 4. Uo.
13 Dr. Havel Béla feljegyzése az 1945. augusztus 2.-án az 1944. október 15-ei eseményekkel kapcsolatban. Uo.
14 Zimmer Ferenc feljegyzése az 1944. október 15-ei eseményekkel kapcsolatban, miután dr. Havel Béla az MTI épületéből eltávozott. Uo.
15 Uo.
16 Magyar Sajtó, 1944. november 15. 1.
17 Dr. Haraszthy Elemér nyilatkozata, Budapest, 1945. június 23. Jegyzőkönyv. Készült a háborús bűntett miatt dr. Frigyesy János és tsa ellen indított bűnügyben a budapesti Népbíróságon Budapesten, 1946. január 8-án tartott nyilvános tárgyaláson. BFL Nb. IV. 2666/45. Dr. Frigyesy János és társa.
18 Kivonatos másolat a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 1944. október 25-én a Magyar Hirdető Iroda Részvénytársaság IV. Károly király út 10. sz. alatti Központi Irodájában megtartott igazgatósági üléséről. MTI Irattár.
19 Uo.
20 Uo.
21 1945. március 1-jén dr. Németh Károly, Vas vármegye alispánja, körlevélben fordult a vármegye valamennyi járási főszolgabírójához és polgármesteréhez a Nemzetvezető országjárása során felvetett kérdésekre adott válaszok tárgyában. A levélben az alispán kifejtette: „A Nemzetvezető országjárása során felvetett kérdésekre adott válaszait tudomásul kiadom azzal, hogy a válaszokban foglaltak a felvetett kérdésekben országosan iránytadó, hivatalos állásfoglalásnak tekintendők.” Jelen levélhez csatolt dokumentum pedig a Nemzetvezető országjárása 1945 évi január hó 20-án és 21-én című kiadvány. Mindkettőt lásd: Vas Megyei Levéltár IV 405/3862. a. i. 1945 3.