Médiakutató

Lábjegyzetek

Dezséri Kálmán: A magyar médiatörvény a médiáról szóló európai vitákban

1 Lásd például a lapunk 2011. tavaszi számában közölt összeállítást – a szerk.
2 Az EU Szerződés fogalma az 1957 márciusában Rómában aláírt és 1958. január 1-jén életbe lépett Szerződés az Európai Gazdasági Közösség létrehozásáról szóló szerződés (Római Szerződés) és ennek a következő évtizedekben elfogadott módosításait jelenti. A legutóbbi módosítása a 2007 decemberében Lisszabonban aláírt „Lisszaboni Szerződés az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról”, amely 2009. december 1-jén lépett hatályba.
3 AVMS Irányelv http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriS erv.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:HU:PDF; Alapvető Jogok Kartája http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0 024:HU:PDF (utolsó letöltés: 2011. 07. 20.).
4 Új médiatörvényt fogadtak el Észtországban, Svédországban és Spanyolországban is 2010 és 2011 folyamán.
5 A cikkben tudatosan a pluralizmus szót használom a magyar sokszínűség helyett. Az általános értelmezés szerint a sokszínűség a médiatartalomra vonatkozik, míg a pluralizmus terén a szakirodalomban megkülönböztetnek strukturális és tartalmi pluralizmust; s az előbbi nem feltétlenül vezet az utóbbihoz. A médiapluralizmus fogalmat ebben a cikkben olyan széles értelemben használom, ami tartalmazza a tulajdonosi koncentráció korlátozását, bizonyos tartalmi elvárásokat a sugárzásengedélyezési rendszerben, a szerkesztői szabadság biztosítását, a közszolgálati média függetlenségének és megfelelő státuszának biztosítását, az újságírók megfelelő szakmai helyzetét, a politikai szereplők és a média közötti kapcsolatrendszer szabályozottságát, továbbá azokat az intézkedéseket is, amelyek célja annak biztosítása, hogy az emberek minél szélesebb forrásból származó információkhoz és véleményekhez juthassanak annak érdekében, hogy saját véleményt formálhassanak úgy, hogy ne legyenek kitéve egy domináns véleményformáló erő befolyásának.
6 Médiapolitika: Neelie Kroes, a Bizottság alelnöke üdvözli a magyar médiaszabályozás módosítását, 2011. február16., http://europa.eu/rapid/pressReleasesA ction.do?reference=MEMO/11/89 (utolsó letöltés: 2011. 07. 20.).
7 A vizsgált cikkek a médiatörvényben: 1(5), 109–111, 123–125, 176–179, 181, 185–187.
8 A vizsgált cikkek a médiaalkotmányban: 3, 12–18.
9 Például Interjú Deutsch Tamással: http://www.hirado.hu/Hirek/2011/02/1 8/13/Deutsch_pont_kerulhet_a_medi atorveny_vitajara.aspx (utolsó letöltés: 2011.07.20); Interjú Pröhle Gergellyel: http://www.sueddeutsche.de/kultur/ungarn-muskelsp iele-an-der-donau-1.1097340-3 (utolsó letöltés: 2011. 07. 20.); Kovács Zoltán államtitkár nyiltakozata http://os.mti.hu/hirek/69785/reag alas_thomas_melia_nyilatkozatara (utolsó letöltés:?2011.07.29.).2011.07.29.).
10 Például Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on a common regulatory framework for electronic communications networks and services (Framework Directive).
11 Például ilyen az Európai Bizottságtól 2011. szeptember 1-én kapott újabb levél, amelyben további kérdések vannak a médiatörvény egyes részleteivel és alkalmazásával kapcsolatban. Ez ugyanolyan un. jogsértési eljárás (infringement procedure) része, mint amilyenre ez év január-február folyamán sor került. A különbség annyi, hogy míg ez a levél az eljárás első szakaszát jelenti, mert most még csak magyarázatot kér, addig az előző levél rögtön a második szakaszt jelentette, mert a magyar részről adott magyarázatokat a Bizottság nem fogadta el. Ha sor kerül rá, akkor egy harmadik lépés az, hogy az Európai Bizottság az Európai Bírósághoz fordul. http://europa.eu/rapid/ pressReleasesAction.do?referen ce=IP/11/1002&format=HTML& aged=0&language=EN&guiLanguage=en
12 Joint motion for a resolution on media law in Hungary by Verts/ALE, GUE/NGL, S&D, ALDE, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc. do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-20 11-0103+0+DOC+XML+V0//HU (utolsó letöltés: 2011. 07. 20.).
13 Independent study on indicators for media pluralism in the member states – towards a risk based approach, http://ec.europa.eu/information_society/m edia_taskforce/pluralism/study/in dex_en.htm (utolsó letöltés: 2011. 07. 20.).
14 http://www.europarl.europa.eu/sides/ getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT +A7-2010-0223+0+DOC+X ML+V0//HU (utolsó letöltés: 2011. 07. 20.).
15 Joint motion for a resolution on freedom of information in Italy and in the European Union by Verts/ALE, GUE/NGL, S&D, ALDE, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2009-0090+0+DOC+XML+V0//HU; Motion for a resolution on freedom of information in Italy and in the European Union by S&D, http://www.europarl.europa.eu/sides/g etDoc.do?type=MOTION&am p;reference=B7-2009-0093&lang uage=HU (utolsó letöltés: 2011. 07. 20.).
16 http://www.votewatch.eu/cx_vote_details.p hp?id_act=104&lang=en (utolsó letöltés: 2011. 07. 20.).
17 A koppenhágai kritérium alapján az Európai Bizottságnak lehetősége van a csatlakozni kívánó ország joganyagának nem csak az EU joganyaga alapján való vizsgálatára. Ugyanis ahhoz, hogy egy ország az EU tagja lehessen az Európai Tanács 1993. júniusi, koppenhágai ülésén csatlakozási kritériumként megfogalmazott 3 feltételt teljesítenie kell. Ezek közül az első feltétel a demokráciát, a jogállam és az emberi jogok érvényesülését garantáló intézmények stabilitása, a kisebbségi jogok tiszteletben tartása és védelme. Ezen az alapon vizsgálja az Európai Bizottság a jelentkező országokat például az Európa Tanácsnak a médiára vonatkozó legfontosabb jogi dokumentumai alapján is:?1) European Convention on Human Rights (elsősorban a 8. és a 10. cikk)?2) Recommendation(96)10 Guidelines on the guarantee of the independence of public service broadcasting which includes detailed guidelines on the establishment and governance of public broadcasters.?3) Committee of Ministers Recommendation R(99)1 on measures to promote media pluralism which encourages a plurality of media companies as well as diversity of media types and content offered to the public (diversity of media supply).?4) Committee of Ministers Recommendation Rec(2000)23 on the independence and functions of regulatory authorities for the broadcasting sector recommends that the Member States, inter alia, “include provisions in their legislation and measures in their policies entrusting the regulatory authorities for the broadcasting sector with powers which enable them to fulfil their missions, as prescribed by national law, in an effective, independent and transparent manner, in accordance with the guidelines set out in the appendix to this recommendation”.?5) Recommendation CM/Rec (2007)2 of the Committee of Ministers to member states on media pluralism and diversity of media content which promotes media pluralism through the introduction of ownership regulation.?2) Recommendation(96)10 Guidelines on the guarantee of the independence of public service broadcasting which includes detailed guidelines on the establishment and governance of public broadcasters.?3) Committee of Ministers Recommendation R(99)1 on measures to promote media pluralism which encourages a plurality of media companies as well as diversity of media types and content offered to the public (diversity of media supply).?4) Committee of Ministers Recommendation Rec(2000)23 on the independence and functions of regulatory authorities for the broadcasting sector recommends that the Member States, inter alia, “include provisions in their legislation and measures in their policies entrusting the regulatory authorities for the broadcasting sector with powers which enable them to fulfil their missions, as prescribed by national law, in an effective, independent and transparent manner, in accordance with the guidelines set out in the appendix to this recommendation”.?5) Recommendation CM/Rec (2007)2 of the Committee of Ministers to member states on media pluralism and diversity of media content which promotes media pluralism through the introduction of ownership regulation.?3) Committee of Ministers Recommendation R(99)1 on measures to promote media pluralism which encourages a plurality of media companies as well as diversity of media types and content offered to the public (diversity of media supply).?4) Committee of Ministers Recommendation Rec(2000)23 on the independence and functions of regulatory authorities for the broadcasting sector recommends that the Member States, inter alia, “include provisions in their legislation and measures in their policies entrusting the regulatory authorities for the broadcasting sector with powers which enable them to fulfil their missions, as prescribed by national law, in an effective, independent and transparent manner, in accordance with the guidelines set out in the appendix to this recommendation”.?5) Recommendation CM/Rec (2007)2 of the Committee of Ministers to member states on media pluralism and diversity of media content which promotes media pluralism through the introduction of ownership regulation.?4) Committee of Ministers Recommendation Rec(2000)23 on the independence and functions of regulatory authorities for the broadcasting sector recommends that the Member States, inter alia, “include provisions in their legislation and measures in their policies entrusting the regulatory authorities for the broadcasting sector with powers which enable them to fulfil their missions, as prescribed by national law, in an effective, independent and transparent manner, in accordance with the guidelines set out in the appendix to this recommendation”.?5) Recommendation CM/Rec (2007)2 of the Committee of Ministers to member states on media pluralism and diversity of media content which promotes media pluralism through the introduction of ownership regulation.?5) Recommendation CM/Rec (2007)2 of the Committee of Ministers to member states on media pluralism and diversity of media content which promotes media pluralism through the introduction of ownership regulation.?6) Declaration of the Committee of Ministers on the independence and functions of regulatory authorities for the broadcasting sector (Adopted by the Committee of Ministers on 26 March 2008 at the 102nd meeting of the Ministers' Deputies).?7) Declaration of the Committee of Ministers on the role of community media in promoting social cohesion and intercultural dialogue (Adopted 11 Feb 2009) which declared support for community media.
18 Az Európai Bizottság által kifogásolt négy kérdés a) a kiegyensúlyozott tájékoztatásra vonatkozó szabályok aránytalan alkalmazását, b) a más tagállam joghatósága alá tartozó, ott letelepedett és engedélyezett műsorszolgáltatók bírságolását, c) a médiaszolgáltatók nyilvántartásba vételére és engedélyezésére vonatkozó szabályokat, valamint d) a személyeket, kisebbségeket és bármely többséget sértő médiatartalomra vonatkozó szabályokat érinti (http://europa.eu/rapid/pressRe leasesAction.do?reference=MEMO/11/89) (utolsó letöltés: 2011. 07. 20.).
19 http://www.origo.hu/itthon/20110 224-navracsics-tibor-lazar-jan ost-es-a-fideszes-torvenygyartast-k ritizalta.html (utolsó letöltés: 2011 .07. 20.).